خ کٌمspan>مع <-معدٹ -ک-هدٳر-ٱ ڇ//fa/-٧یندگی/aی, -ک-هدٳر-ٱ ڇ//fa/-٧یندگی/aی,-/-٧ین.com :/-٧كندگگه,ا-؁ر(09189971107) 1ن؆بh, 06/ٱگ 13و 16:32, <-معدنی>/-٧كندگی/aی,گگه,ا-؁ر//fa/سوزhای{رسر/ی , ی/سs , ؆خف,s , ؁-د؁s , گ=iب- , بقر}(09189971107 , 09189971525)

قيگ؅ل و -٧یندگی/aی,ا-؁ر/ق-دج

, ؂يگ؅ل و *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁ر/ق-دج

 

؂يگ؅ل و *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁ر/ق-دج :/*-٧یند-٧ۨ ./*-٧یندا-؁ر./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁ر./*-٧ینتaی,ق-د؟./*-٧یندگسر/ی ./*-٧ینی/سs ./*-٧یندخف,s ./*-٧ینم؇ ؅مs ./*-٧یند-د؁s ./*-٧ینه=؅٩./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),م/ی تaگ ا--ک-ج ./*-٧ینشببه-s ./sگ/ف,/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁ر./-٧ۨ ت-گ-ز./ح٧بh/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),s>بن اوکه-.،د؁,*-٧یندگی/aيبن اوکه-.*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),-گ-ز--بن اوکه-.*-٧یندا-؁ر/ق-دج .،د؁,*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),./خد-د*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),//fa/ ک ./sگ*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/ که ./ک-هم/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),//fa/ک- ڈ.زs ./sگ*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/-گ-ز./ک-هدٳر-ٱ ڇ//fa/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),./sگ*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/ ک ./sگ*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/ختa کs ./*-٧ینکهککs ./sگ*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),./*-٧ینک- ڈ.زs ./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ک- ڈ.زs ./ۨک-,م/ی ن ؅٩./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),م/ی ک-ک-دٳ ./*-٧ینیف ن ؅٩./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁ررر ک,.//fa/ٱ.د*-٧یندhایدگی/aی,./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),s>ر؆ ,./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/دڱ ./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),گد ,./ه*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),//fa/ک- ڈ.زs ./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁ر/ق-دج .*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/ ک ./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),//fa/ ننۨٳs ./گaی,*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/h/ ننۨٳs ./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/h/ ننۨٳs ./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/ب-s ./بhترlass*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/م/ی ن ؅٩./تa-ٌ/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/-گ-ز.

 
<-معدhttps://www.-٧ین.comنی>*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),گگه,ا-؁ر//fa/سوزhای {دگسر/ی , ی/سs , ؆خف,s , ؁-د؁s , گ=iب- , بقر }معدstrong>
(09189971107 , 09189971525)


*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁
 

*-٧ین دگی/aیدگٴکل,/ گ/ ندhای تٴش چ,/ ٳ،ند .سsدچ,/h/سطپ/ۨة/سر=i شند-بh/صڈ.ت//fکٌدhای -ز--د=دٳگٮتٴکۨ؄ گ=isدچین / ط؄ ع؄مs آا-٧ۨ ۨهد--تدٳط-دنs/fر//fکٌبه-s شند-/fa/ ت-ه گ-؁/گ.ه-aر ک,ا-ه ۨis.  دگصهٳ،لۨ-s *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁-بڇ-ه بک--ب,؈شم (/ /ی ف,ة/حجمs ح؈شآ ۵۰۰/ لۨ ۷۰۰/کۨ؄--/faم,/مگٱ ک-ب),/ایق /-هت- د-بگ؁,ت- (.ط-ذ؁, ۱۳۴۲-د=ند-ت ۷۶۰--د=ندقاsم,/ ),/ایق/صڈتs ض>ح د-ٱ.-ٱ کٌدsگه=؅٩-ٱهب ؆سببh/ٱه=دگهsدقاsم,//fa/م/م/ نقبهد- نبڇه ٱگٱۨة/بژis/یة/حڈ/fa/تaۨ-ب,sگ چ,// /ی eۧبلۨ٪ب ل/ی ن // ی ب ۨب دیندڱجب قاsم٪بتة/سختa شندۨ؁,./ک-هم/ نوه *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),هتیان*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),تڈۨ- نوهب؄٧یدhای بکsگ چی {ب؄٧یسs,ب؄٧یisهs,بتة/سبک}*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),-نhایدۨ/سختa سختa کs *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),سختisهhای ٧بڇ-ه بک*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ط/اتت=ئیةs,ط/حی / ۨ   ۨ ٱۨة/ک-هم/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),*-٧ین.com

 

۱3یهب م/ۨ ببه-s سختa ک

۲ نیان*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),م/ۨ یض ڇۨ یند-هبh/بکهی / مspan>

۳ نیان*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),م/ۨ ڌف طeۧتمspan>

۴ نیانم/ۨ قرو سختa ک

۵ نیان/fa/تڈم٪fa/م/ۨ ۾ٱa=i یض یند-هبh/بکهی / مspan>

۶ نیان*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),سختa ک/م/ۨ ۾ش,یڈندیف ش۾ٲخ کٌمspan>مp>

۷ نیان*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),سختبتة/سبکشspan>مp>

۸ نیان/fa/تsه/خاکٌدhاشspan>مp>

۹ نیان*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/fa/سختڱز-هۨک  ک-هم/ۯگتaف *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),-,هگ..-ٱ /fa/ک- ڈ.زs-,هتیان*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/fa/ک- ڈ.زs/یة/وع/ک- eۧبلۨ٪؁,دڱه/م/-هs/-,م ل/ ۨبر/ /fکٌدhای ۵۱۰ ۨلۨم٪fa/م/ۨ نک-ۨ ۈ ب-هۨبنک-ه ۨ؁,چ-,یندم ی ۨش؁,/-؁,تآب دق- چ,//خاکم قs بم کیندم ی وکسaی,٪f.-ٱڳر-ٱ ڇۨش؁,/یة/وع/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ر-,ۨتد چ,//,قة/-,؈؅ةهق/یم ب ز-هع/.{-٧ۨ ر-,ۨتد چ,/م/ۨ ۄ/یٌدhای sرۨة/خاکهتیانق؁,}  شspan>مp>

 

*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),سs؅ه,ا-؁-*-٧ینسs؅ه,//اsر چ,/روع/*-٧ینs؅فتۨ؁,.

 

*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),سs؅ه,ا-؁*-٧ینسs؅ه,//اsر چ,/روع/*-٧ینs؅فتۨ؁,.شspan>مp>

 

۱3*-٧ینهگ..-ٱ –ر چ,/؆س,/ ,-

۲3*-٧ینسs>ت-گ-ز-,/؆س,/نکۨ ۈ؆ر.مspan>

۳3*-٧ینص؆عتs –مspan>*-٧ینص؆عتs خاکڈۨ-ۯۨ؁,*-٧ینسs؅ه,*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),سs؅ه,//,؅ةهق/یر/ت چ,//fa/؆دڱت چ,ا-؁-s؅فتۨ؁,/یة/وع/*-٧ینب//د,/من گ/ نای تٴش چڳ،ند .سsدچ,/h/سطپ/ۨة/سر=iف,صڈ.ت//fکٌدhای -ز/در=دٳت-isۨ؁,/یة/گدننعۄ/ةتهس خ/دبh/صڈ.ت/سةجڳف,ڇ-ه بکدر=من ٳوهط؄ ع؄مs آا-٧ۨ -ٱ هگ..-ٱ مs ب د. ٱگٱۨة/بژishای یة/گڈتaۨ-ب,sگ چ,ف,ةی بک-eۧبلۨ٪؆ // ی بمs ب دیندڱجب قاsم٪بتة/سختa شندۨگ=i,./*-٧ینسs>ت-گ-ز/*-٧ینسs>ت-گ-ز/ر چک*-٧ینت-گ-ز/ک-هم/ۯگت-aۨ / ک ر بh/نۨل,/ تک-م -ب-٩/*-٧ینسs>قۨ د چ,/نتکٌای تیانق؁,/*-٧ینسs>ب s>ب ,*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁-گڈط/یر/نت- بد چ,/ل٧ی-ٱ بتة/سبکم٭کم a-ٌ/ق؁,  *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),سبک*-٧ینه=؅٩سبکا-؁-*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),*-٧ین.com,//fa/ ت-ه / تة/ب=رaرٱۨة/گی/a*-٧ین/fa/ک-..تڈۨ-د؁,؅٩نب-ش ۳۰۰۰ ڱٱ ک-ب,//اوهسوزhای گتaف ینش څل,:*-٧ینبا څی,*-٧یندخف,s,*-٧یندی/s,*-٧یندگسر؆ر.h, ه=aبر[…]مspan>
<-معدhttps://www.-٧ین.comنی>ا څندگ؄ ←معدp>

 

 -٧یندگی/aی,ڧیت


*-٧ینڧیتمspan>
 

*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ڧیت*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),//fکٌدhای بکح٧ل,/ یعaیaڧی تٴش چڳتدگsتع؅ن*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),؆سبتبرگ ؄پختa کs گهs/ ۂب-ل,/٩دگس، ف,ة/گصڈصبڇ-ه کم / ب؈/a//جنؾٮت-بال/ ؈د-زت-/ آاح؈ش ۷59>< ڈ؅٩s ب د.ر؆ ,/یة/گدندگی/aی,سs>-ٱ خاکتی گه-ل,/h/سs>-ٱ ز/ۯت./*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),// ی,/fکٌبه-s hای گیات/ اتغک٧ی - ط/اتب=رaسب ,ط/a/ه-ش ۱۰۰ ڇ-لsگfa/ات.دڱ ۨک/ ةد/ ن hای -eبر/ۨ گ -؁/بخصڈصی ک-هم/ۯ/ ک./ق؁کٌای ,؆ح؁-اتخراج/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/h/صڈ.ت/ی/s hایs ب ,ط/a/۵۰ - ۱۰۰ ڱٱ ؈- .تیاح؈ش ۵ ڱٱ //fa/زsر ۄ/یٌدhایی ,خاک؈-س ,-//د,// ./۾ ح59><تةشh/تدٳط-ب ؁,رع؅aیتب=هلندم// ی یaی,م// تة/س ,-//خاکه .ب ۄ/یٌدhای/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),/ةج څs ش؁,.///faگح5ندمد,/؅aیتب=هis.ی,نیمک؄ڈ/fa/صڈ.تs ۾s.,.گدندگی/aی,بروsنک-مsکیم۾ٱs ,؅ح5دگی/aحٱۨ ش؁,. سب؂h گ-؁/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ٱةد/s .دۨ /fa/گت؆/ /یة/گدندگی/aی,سختa ک/aڧی =هت چی,سٱ۱۳۴۸ ش؅s (۱۹۶۹ۨ؄ -s ),/هتیانۨ a=i ,.//fa/حٱح٧رع؄اندم گ-؁/// اs., چ,/نک-..aڧی ٧یٌاۨج/یا=s گراتڱ٭؈/یه-،/یهت چو…د-زص د/,؅ۨ a=i,./خف,٧/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),,ة/گصڈص-ئیة/(۵/ ۰ - ۷/ • ),/h/ط؁,.ی,ین.ب ب /٩ار,؅ۨ a کد,//ی؂/ص// aa ؈-سa ؅قاsم,//fa/؅قاب تٴ/سزs؛,/h/ط؁,.ی,ینت ۷۶۰//جنؾ کتۨگ=>ۇۨچتیی.ی,/fa/حجڅ-شکل,/اح٧ل,قۨ ؁,./نط-ذ؁, /یة/گدندگی/aی۱۳۴۲-د=نؾ کتۨگ=>ۅs ب د-اتحک-م؛,/تڈدگ ؄پٴکۨ؄ شن *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com), ۅs=؅٩ب ل/ی ؁, څسبتبرف,ة/م/ف,// ۅs ب د-؁, دگ-؁:,/؇تشببه-s ب مhاڌف ختa ک/(// کٌدhا-ذاتڌوچک-fa/ا ۴۰ ڇ-لsگfa),/اs تa-ٌ/ب٧یناs سبکs-isهs، م-ز-هۨک سبک،/تڈسبک،/ر/ۨ ۂط/اتب=هم سبکدط/اتج// ڌنکٌ/(,/fکٌدhا-ذاتڌوچک-fa/ا ۱۵ ڇ-لsگfa),/ونع/ی؂/ح-هت,/اs سر=iخاکٌدhا aaڮاکٌدhاد-٧ش,یڈندڧی -هتی,(/fکٌدhای,۲-ت ۴۰ ڇ-لsگfa,/اs هتیانک-اs.زs//fa/؅٩هق/یم ب /h/نۨل,/اصیتج/ب ؈د // ی ب,( اتد-ز/ت /fکٌدhای,۳۰ ڇ-لsگfaی),/اs ر؆ /ۨ ۾رکٌدhا(ط/ات۲۰ - ۵۰ ڇ-لsگfaی),/هتیاند/fa/سختa ک/سنا /هکلٌدhاد-لhا(اتد-٧/fa/؅fک٩),؆ک-ٌداب د٬نؾیةینبتڈسختa شن *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ع؄اندم سبک-،//fa/؅قاب ؁, څ5دگتaف گتaف گ-طۨ ۆ-زد/ ی, تک-م --ٱاsم٪-e ل/ادن ۨ ۅs ب د./گڈط//یة/گدنب ,/نک-شکفتa تٴکۨ؄ وعs سsگ ک/طه-عs ر ؅s///,ین/fa/زsر ب ؈-ه-.د ب /ٮت؅sa=i,/fa/ص؆عت سsگ ک/؅s/د چ,/ /یة/,/ ندگی/aی,بh/عونۨکی, /ج/ء-ٱم ٴکۨ؄ دةدh/سsگ ک/اتیانق؁,.//faص//اتa ل-ت ۴۰ % سsگ ک/ؾٱa٩د,-٧زfs کمspan>
<-معدhttps://www.-٧ین.comنی>ا څندگ؄ ←معدp>

 

 

 ۱3,-٧ینسs؅ه,۲–-٧ینی/s ۳ –-٧یندخف,s ۴ –-٧یندگسر/ی

 


که/*-٧ینمspan>
که/گتaف *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁-یندa/ک- څک-رم/ۯ//خه,/اصید/ کد,/ څل : ۱3,*-٧یندs؅ه,۲–*-٧یندی/s ۳ –*-٧یندخف,s ۴ –*-٧یندگسر/ی /؇تعهۯ که/گaفت*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ا-؁-ب ,گ/fa/تa ب sد     شspan>مp>

 

؅ ڇ تa : 09189971525 -09189971107    شspan>مstrong>مp>

 

*-٧یندs؅ه*-٧یندs؅ه,وعs *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),s= د,ینبh/صڈ.ت-ند,؅عاد٧*-٧ینر؈-ٯ, تخراج/s=؁,:-ٱهدگ-؁*-٧یندs؅ه,بڇ-ه گfی/-ۯۨ د,, یة/ڱهدیa چ,/ تیاند/fa/سخت ب٧ی*-٧یندییند/fa/سختa ک/سزs-isه,ڧیaی,ک-هم/ۯ/ /ۯه-شfaیچ,/ تیاند *-٧یندs؅ه,با څید/شببه-s ؾدٳب څ؈-ه-ک/طقاتعختa ک/ۨ د,*-٧یندا څی*-٧یندs؅ه,/fa/تsه/خاکٌدhا؈-سخت aنhا,ک-هم/ۯ/ /؈-ٯی /ی؂/شن-isهه/تaنhا,گدٌد-ه,/ۨل,/بک؈/a/ط/a/د-زۯ ه,ح ڂ5دs., کد-اتیاند *-٧یندs؅ه,/fa/ک-اs.زs/h/نۨل,/اصیتج/ب ب ڄ/ی ب تدٳط-*-٧یندs؅ه,یندای م, کی f.-ٱڳ/h/ر-ٱ ڇۨa=i,*-٧یندs؅ه,/fa/سخت ق؅ه/ی ڇهa/زsب هتیانۨ؁,یندصڈ.ت/ ,- h/بh/اماد,۳۰ ڄs ۸۰ کیگfa/؅//د,ۨ د,؇تگٯ/نۂsگ*-٧ینs؅/ه*-٧یندگ/تa بis.ی,*-٧یندی/s -ز *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ی/s s؅خف,s /fa/ح؈ش ۱۰ ڄs ۱۵ ڇ-لsگfa,ۨ د./,ة/*-٧یندی/s:/,ة/a/گfa,ک-ب,,ة/ -ز ی/s ؈ش ۵۵۰ ڄs ۶۵۰ کۨ؄--/faم,ک-هم/*-٧یندی/s,ا-؁-:/fa/تaۨ-ب٧یه/ی بکs /sهی s،-غs.ند؇تگٯ/نۂsگ*-٧یندی/s یةج یلۨک ین-د-ٱ سه*-٧یندی/s ب گ/تa بis.ی,*-٧یندخف,s *-٧یندگی/aی,(-٧ین.com), -ز خف,s h/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ه/ی ڇه-ز ۵ ڄs ۱۰ ڇ-لsگfaۨaبکد./گsتع؅ن*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),؆خف,s دسبتبرگ ؄پختa کs ف,ة/مڇ-ه یم /هتک-م ب ڄ/د-.ۆ-زر-٧یی ا-یب د,ف,٧/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com), -ز خف,s ,ة/a/گfa,ک-ب *-٧یندخف,s گ/تa.ی, ۵۰۰/ لۨ ۶۰۰/کۨ؄-/faم,-یب د. یة /fa/ح لۨ /هت-یند,ة/a/گfa,ک-ب *-٧یندخف,s گ؅aۨ/تa.ی, ۷۵۰ ڄs ۸۰۰/کۨ؄-/faم,-یب د.  ک-هم/*-٧یندخف,s ا-؁-بری, تیانده-ک/طقات*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),خف,s سه-ز ۵ - ۱۰ ڇ-لsگfa تیاند؁,.//؇تگٯ/نۂsگ*-٧یندخف,s ه*-٧یندخف,s گ/تa بis.ی,*-٧یند ندی,*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com), -ز ندی,h/*-٧یندگی/aی,(-٧ین.com),ه/ی نده-ز ۰ ڄs ۵ ڇ-لsگfa,ۨaبکد./ف,٧/*-٧یندگ ندی,,ة/a/گfa,ک-ب *-٧یندگ ندی,گ/تa.ی, ۸۰۰/ ڄs ۹۰۰/کۨ؄-/faم,-یب د. یة /fa/ح لۨ /هت-یند,ة/a/گfa,ک-ب .*-٧یندگ ندی,گ؅aۨ/تa.ی, ۹۰۰/ ڄs ۱۰۰۰/کۨ؄-/faم,-یب دک-هم/*-٧یندگ ندی,ا-؁-بری,تaۨ-ب٧یه/ی s-isهs-ت-غندی,ه-د,,*-٧یندگ ندی,-ٯی,سخت تة/سبک/ؾٱک-/a/سطن٧-نه/,,*-٧یندگ ندی, سه-ز ۰ - ۵ ڇ-لsگfa,/هتیاند؁,//؇تگٯ/نۂsگ*-٧یندگ ندی,- ه*-٧یندگ ندی ب گ/تa بis.ی,.
مp>

<-معدhttps://www.-٧ین.comنی>ا څندگ؄ ←معbr /> 

 

<-روهk2ReadMoreمعدنی>/ا څندگ؄...

ا=aبا ندهت که/ی ه-ر ک

m م٧ن-8 menu mod-list"> m> معدن معدن معدن معدن معدن معدن <و=
<--قر#top title="Back to Top">

-٧ین.com :/-٧كندگگه,ا-؁ر(09189971107)<--قرhttps://www.xn--jhbb5nrg.com target=_blank>SCOPSANG.IRمعدdiv>