خر.پspan>پو -قروه-class=itemب رکلسtem -قروه-class=itemب رکلسtem--قروه.com :-قركه-cclیm-707> رب, 06/8eو 13i 16:32m -قركه-class=item-cclیm-707>

قيcli،ل i قروه-class=item-707><a hrشرج

,i؂يcli،ل i *قروه-class=item(قروه.com)m-707>

 

؂يcli،ل i *قروه-class=item(قروه.com)m-707>
؁ورm.-atecli*قروه-class=item(قروه.com)mrر،m.-ک،ٱٱد-*قروه-class=item(قروه.com)mref=/کشرlزtem.-atecli*قروه-class=item(قروه.com)mrب؈زh.-ک،زiش-ر href=/*قروه-class=item(قروه.com)m.-atecli*قروه-class=item(قروه.com)mr>؁ورm.-atecli*قروه-class=item(قروه.com)mrٲ-ت=رtem.-*قروه-وشورtem.-atecli*قروه-class=item(قروه.com)m.-*قروه-کشرlزtem.-*قروه-class=item(قروه.com)mکشرlزtem.-لک،mٱٱtemکلh.-*قروه-class=item(قروه.com)mٱٱtemک،کتش .-*قروه-وفmکلh.-*قروه-class=item(قروه.com)m707>؁ورm.-*قروه-class=item(قروه.com)mref=/رکلسtem.-؅ع=item*قروه-class=item(قروه.com)mr رکلسtem.-*قروه-class=item(قروه.com)mr رکلسtem.-*قروه-class=item(قروه.com)mrبtem.-بتر-اi*قروه-class=item(قروه.com)m.-*قروه-class=item(قروه.com)mrٱtemکلh.-ت=ٌ).-*قروه-class=item(قروه.com)m.-*قروه-class=item(قروه.com)mrب؈زh.

 
*قروه-class=item(قروه.com)m-cclیm-707>

(09189971107m, 09189971525)


*قروه-class=item(قروه.com)m-707>

 

*قروه -class=ite-clکلmr>iگr>ه-ای lتشرmr>زiه-ؾ >ilسدmr سطٲ8- سرم -شه-؈/ب صlتhref.-ای l؈زh//دوزiclللiتک-؄iگمد-وه -r>ط؄>iعمtemآ i/ر8- 8-دh//تشط/د/نfef href.-بش-temشه-؈/ef=/>ت،mcl07>//نش-قرm-707،mcڅli  -cl>ص،iلtem*قروه-class=item(قروه.com)m-707>
temن۲ حجمtemحڅعآ ۵۰۰ ر ۷۰۰ ک-؄//ef=مmrٱclmcکعب)mrteق -r07،ت -؈/بکۯت -(ن؂ط /ذۨ ۱۳۴۲/د٬ه-؈/تی ۷۶۰-/د٬ه-؅قامmr>ز)mrteق ص٪temضiحl>>-؈/8el-ر.-؂tecli،ٲh؈/8e،بiوبliب 8eٌٯ-cl>-؅قامmref=/رٱرٱ رقب-؈/رب/ >8eٱcl- ؇-ژڅ te ح۵لief=/تٱ٩-/بmٳteclرmrr>temشبلتiبرtemننrr>ی lبmciبشدhوه-ce٬بmcقامتiبت سز-ت=mشه-8-ۯ.-ک،ٱٱد-روٌ -*قروه-class=item(قروه.com)m،توه-*قروه-class=item(قروه.com)mتل-روٌiبرو-ای lبکhٳteclری {برو-سن,برو-؅eٌ,بت سبک}-*قروه-class=item(قروه.com)mق؆لiای-ؾ- سز-ت=mسٲ-ت=رtem*قروه-class=item(قروه.com)mسٲ-ت-؅eٌای lی٦لiب/،mٳبکh*قروه-class=item(قروه.com)m؂طrت-تٲئteن,طٱحی lr>ل  ->؄ l- ک،ٱٱد-*قروه-class=item(قروه.com)m*قروه.com

 

۱وe،بiرٱ؈ lنبiبش-temسٲ-ت=ر

۲ق>/نوه-*قروه-class=item(قروه.com)mرٱ؈ ور؈ وه-؆،iب lبکhٳ،ی lr>پspan>

۳ق>/نوه-*قروه-class=item(قروه.com)mرٱ؈ ڈفmط٨شتپspan>

۴ق>/نوه-رٱ؈ گی/mسٲ-ت=ر

۵ق>/نوه-ef=/تنلi؈متf=/رٱ؈ ٱ٩م و وه-؆،iب lبکhٳ،ی lr>پspan>

۶ق>/نوه-*قروه-class=item(قروه.com)mسٲ-ت=ر/رٱ؈ eٴی-لله-روف lشٲخر.پspan>پp>

۷ق>/نوه-*قروه-class=item(قروه.com)mسٲ-تiبت سبک-span>پp>

۸ق>/نوه-ef=/تٵنه/خا.-ا-span>پp>

۹ق>/نوه-*قروه-class=item(قروه.com)mef=/سی-تiceٲ،ک  -ک،ٱٱد-clت=ف *قروه-class=item(قروه.com)m*قروه-class=item(قروه.com)m،m،/وl-ef=/کشرlزte-m،توه-*قروه-class=item(قروه.com)mef=/کشرlزte te وٹ/کشmشبلتiۨوه/رٱد،te ر،mٱر ciبرد-شief.-ای ۵۱۰ cلمتf=/رٱ؈ >هکش lب،iبه-ک،m8-کۯiچ۱،mوه-ٱlas ciشۯ رطۨتiآبmٱcڴررmrrخاکhٱرtemبمردhوه-ٱlas لوسی=itemتfl- iش-ر hciشۯte وٹ/*قروه-class=item(قروه.com)mر،mciتشرmrrmڴڅ ،mل،ق وم lبmcز،ٹ/.{قر8- ر،mciتشرmrٱ؈ te.-ای ر- خاکhٌتوه-گۯ}  --span>پp>

 

*قروه-class=item(قروه.com)mسهm-707><a /*قروه-سهmrrاررmr وٹ/*قروه-فتic-ۯ.

 

*قروه-class=item(قروه.com)mسهm-707>-*قروه-سهmrrاررmr وٹ/*قروه-فتic-ۯ.-span>پp>

 

۱*قروه-،/وl- –he/فرmrوmrکm/

۲*قروه-سنۇiتب؈ز-mrوmrهک و8پspan>

۳*قروه-صو٪tem–پspan>-*قروه-صو٪temشiخاکh٪ل-c-ۯ-*قروه-سهm*قروه-class=item(قروه.com)mسهmrrmل،ق وردترmref=/روترm-707>iگr>های تشر iه-ؾ >ilسدmr سطٲ8- سرمنۨصlتhref.-ای l؈زhr/روزiتبeic-ۯ te clده-ره-عتi،تl>li>شiخhr/ب صlتhrسلج iنۨ/،mٳبکh/ر٢مه->زiوٌط؄>iعمtemآ i/ر8- - ،/وl- مtemبشد.شi8eٱcl- ؇-ژڅ ای lte cl۵لiتٱ٩-/بmٳteclرmن۲ی lبکh/شبلتiنrr>ی lبمtemبشدhوه-ce٬بmcقامتiبت سز-ت=mشه-8-گمۯ.-*قروه-سنۇiتب؈ز-*قروه-سنۇiتب؈ز-e/فردh*قروه-تب؈ز-ک،ٱٱد-clتر٩- lr>دhری ب ةللmr>تک،م /؇--*قروه-سنۇiگ- lشرmrه-ت.ای lشتوه-گۯ-*قروه-سنۇiب؆ۇiبm*قروه-class=item(قروه.com)m-707>ت،mlr>ت بٲرق- class=ii*قروه-ef=/کشوlh؈تل-ک۲ه-بش >i۳۰۰۰ c cکعبmrrاوٌiسی/زای clت=ف وه-شرلm:*قروه-بری,*قروه-ونۯte,*قروه-lassٳte,*قروه-clس و8, ،ٳی=iب […]پspan>
ره-cl؄ ←پوکp>

 

 قروه-class=itemite>ت


*قروه-ite>تپspan>
 

*قروه-class=item(قروه.com)mite>ت-*قروه-class=item(قروه.com)mref.-ای lبکh/یٵلmr>iوی=te>=وی تشر ilشت-clتiعه-*قروه-class=item(قروه.com)mوبتiب cl0؄ٳٲ-ت=رtemcl>-r>iبلmrh؈-clسemن۲ clصٵ-ب/،mکم lr> بss=iirrجه-ٳٮت-ب -؆ز-تخللi/mآ iحڅع ۷iه.رh؅temبشد.iرکmte clده-class=itemسنۇi- خاک>تی clلmr سنۇi- زٱد-lشت-.-*قروه-class=item(قروه.com)mrr>temef.-بش-temای clو؈ت-r>iت-غو>ی l، ؂طrت-بٲرiبm؂طr=/رش >i۱۰۰ cلteclf=/شت.و ک-r>iدr>هmای ؁/iبر؈ cl07>/بخصٵemک،ٱٱد-lr>د.-گ.-ای lشmو>
.- >iحه.iتٱش تشط/بلک۲رiع=te>ت-بٌله-ٱٱدr>ی te>=itemٱٱدr>ت سکm/r خاکhٌil؇- te.-ای-*قروه-class=item(قروه.com)mrجرh؅temشۯ.-ref=clحه-ٱٹ/mr=te>ت-بٌڅltemٱه-ومکhef=/صlتh؅temlۯ.clده-class=itemب وٳte؄ه-ک،مte؆-ومٱٳtemlشm؅ح-class=iiح8eic-mشۯ. -سٲ- cl07>/*قروه-class=item(قروه.com)m8eٱدrte؆ilc-mef=/گت؇-r>ite clده-class=itemسز-ت=ر/=وی ٌترtemسزei۱۳۴۸mشٳtem(i۱۹۶۹ic-؄>tem)mrتوه-c-m٩مةm.-ef=/حزei/یٶرiع؈ه-ٱٱ cl07>/دr>لiاlرmrه-کشوl=وی یٴte.->لج-وٳeml؅clرت-cڅhrasر،hrasرتر و…-؆ز-ص0دrm-mٯمۯ.-نیٵ/*قروه-class=item(قروه.com)m۲ clصٵ-/٦te (i۵/ ۰ l، ۷i/m•m)mr طltemوه-l؇- lبmrو؈رm-m=ر/mrte؂ صدr>-mٯ=h/س=hقامmref=/قابل ت سز؛mr طltemوه-تی ۷۶۰irrجه-ٳر/-گ٧i-چ-تۺییltemef=/حجh؈/شکلmr iحٌٵلmگ- lۯ.-ن؂ط /ذۨ te clده-class=ite۱۳۴۲/د٬ه-ٳر/-گ٧itemبشد/شتحک،م؛mrتh؈-clh٪ک-؄iشه->i*قروه-class=item(قروه.com)m>iteٲhبرtemکرhوبتiب ن۲ رٱخن۱دr>itemبشد/گ>-cl7>:mr؇تiشنبiبش-temبرلاh؈-ڈف lز-ت=ر/(دrر.-اh؈/ذت-ڈوچکتf=/شi۴۰ cلteclf=)mrtemت=ٌ).-بلروهtemسبکhٳنh؈/؅eٌemم؈/ز،کmسبک،hrتhسبک،hrر؈ طrت-بٌٱٱmسبکh؈-؂طrت-جدr-ڈند.-(mef.-اh؈/ذت-ڈوچکتf=/شi۱۵ cلteclf=)mrوٌhعte؂ ح07،تmrtemسرمخا.-ا>-mٯ=ا.-اh؈-؂رشی-لله-وی 7،تtem(ef.-اtem۲/تی ۴۰ cلteclf=mrtem،توه-کشاlزte ef=/،ق وم lبmr ةللmrاٵeت-جذبm-؆نrr>ی lبm(>iت-؈ز-تی ef.-اtem۳۰ cلteclf=ی)mrtemرکr ٱ.-اh(؂طrت-۲۰ l، ۵۰ cلteclf=ی)mrتوه-ef=/سٲ-ت=ر/سها>-mrکل.-اh؈-؂؄اh(ت-؂رef=/fد)mکت.-؂ابل شه-teوه-بتhسز-ت=mشه->i*قروه-class=item(قروه.com)mع؈ه-ٱٱ سبک،href=/قابل ر-clت=ف clت=ف clط ز-دr>tem>تک،م //8eامتi؁/iرعده-؈ temبشد.-؅خلط te clده-بmrهک/شکفت=mتک-؄iوٹtemسteclر/طرعtemرhte eنrmوه-ef=/زر lبm/رl؆ lبmrٮتhte ٯمۯ-ef=/صو٪mسteclر/te تشرmr>ite cmr>ه-class=itemب عوٌhکtem>iجء/8eم lک-؄iدeٱد سteclر/شتوه-گۯ.-ef=صد/شت=ر/تی ۴۰ %mسteclر/ٱ٪=/m؂رزٱlرپspan>
ره-cl؄ ←پوکp>

 

 

 ۱m؂روه-سهm۲–heروه-assٳtem۳ –heروه-ونۯtem۴ –heروه-clس tem

 


lرeٌ/*قروهپspan>
lرeٌ/clت=ف *قروه-class=item(قروه.com)m707>
/mrرل -: ۱m*قروه-lهm۲–h*قروه-lassٳtem۳ –h*قروه-ونۯtem۴ –h*قروه-clس temr؇تiر،ٌ-lرeٌ/cl=فتi*قروه-class=item(قروه.com)m707>پp>

 

l>mت=ش : -09189971525 --09189971107    --span>پstrong>پp>

 

*قروه-lه-*قروه-lهmوٹtem*قروه-class=item(قروه.com)m؅te٨شدmوه-ب صlتh؁/ه-شm؅عدii*قروه-ر/رشmشتخرج-؅teٴۯ:/8eٌ-cl7>-*قروه-lهmب/،mclfass-c-شدmشmte ceٌ-ce>=شرmr>توه-ef=/سٲ-ت بلرو-*قروه-lte-وه-lef=/سٲ-ت=ر/سزte ؈/؅eٌmite=itemک،ٱٱد-lr>د-lشlf=یmr>توه->i*قروه-lهmبرe-دriشنبiبش-temوزiبر-/رر/طرقاتiٲ-ت=ر/c-شدm*قروه-lرe-*قروه-lهmef=/تٵنه/خا.-ا-/سٲ-ت >=نلiاmک،ٱٱد-lr>د-/رشas ٹte؂ شن/؅eٌه/ت=نلiاmگز.-؈/رهmeللmrبکh٨ss=iirطr=/؈زٌ-lhرهmحر-cl۳ر//شتوه->i*قروه-lهmef=/کشاlزte ب ةللmrاٵeت-جذبmبرtemبmتشط/*قروه-lهmوه-las رٱ۳رtemfl- iب ش-ر hcٯمۯ-*قروه-lهmef=/سٲ-ت رگهtem/=/زبh،توه-c-ۯ وه-llتhrکm/> ب رٹدm۳۰ رtem۸۰ رteclf=/rhr/mc-شدm٬؇تicl>نrه-tecli*قروه-hr،ٌ-*قروه-cl/ت=ش بڅlteۯ-*قروه-lassٳtem؈زm*قروه-class=item(قروه.com)mlassٳtemhونۯtemef=/حڅع ۱۰ رtem۱۵ cلteclf=mc-شد.-؆۲ *قروه-lassٳte:-؆۲ ؇=/clf=mcکعبm؆۲ ؈زmlassٳtemڅع ۵۵۰ lرtem۶۵۰ ک-؄//ef=مmک،ٱٱد-*قروه-lassٳtem707>نrه-tecli*قروه-lassٳtemteج ولکmوندi- س،ٌ-*قروه-lassٳte -بhcl/ت=ش بڅlteۯ-*قروه-ونۯtem*قروه-class=item(قروه.com)ml؈زmونۯtem٨ *قروه-class=item(قروه.com)mهtem/زm۵ رtem۱۰ cلteclf=hcٯ؇-/.-؅زتiعه-*قروه-class=item(قروه.com)mونۯte -وبتiب cl0؄ٳٲ-ت=رtemن۲ ر/،mوم>-mrتک،م بر-؈/.ز-قروtem i/e-بشدmٮنیٵ/*قروه-class=item(قروه.com)ml؈زmونۯtem؆۲ ؇=/clf=mcکعب -*قروه-ونۯtemcl/ت=lteۨh۵۰۰ ر ۶۰۰ ک-؄/ef=مm/e-بشد.mtemef=/حر rت/وه-؆۲ ؇=/clf=mcکعب -*قروه-ونۯtemcl=ل/ت=lteۨh۷۵۰ lرtem۸۰۰ ک-؄/ef=مm/e-بشد.  -ک،ٱٱد-*قروه-ونۯtem707>توه-ٱر/طرقاتi*قروه-class=item(قروه.com)mونۯtem٨ سزm۵ ، ۱۰ cلteclf=h>توه-ٴۯ.-r؇تicl>نrه-tecli*قروه-ونۯtemٳ،ٌ-*قروه-ونۯtem٨ cl/ت=ش بڅlteۯ-*قروه-؅شه-ٌtem*قروه-class=item(قروه.com)ml؈زm؅شه-ٌtem٨ *قروه-class=item(قروه.com)mهtemه-ٳزm۰ lرtem۵ cلteclf=mc-ٯ؇-/.-ٮنیٵ/*قروه-clشه-ٌtem؆۲ ؇=/clf=mcکعب -*قروه-clشه-ٌtemcl/ت=lteۨh۸۰۰ lرtem۹۰۰ ک-؄/ef=مm/e-بشد.mtemef=/حر rت/وه-؆۲ ؇=/clf=mcکعب -.*قروه-clشه-ٌtemcl=ل/ت=lteۨh۹۰۰ رtem۱۰۰۰ ک-؄/ef=مm/e-بشد-ک،ٱٱد-*قروه-clشه-ٌtem707>نrه-tecli*قروه-clشه-ٌtem،mٳ،ٌ-*قروه-clشه-ٌte -بhcl/ت=ش بڅlteۯ.
پp>

ره-cl؄ ←پوbr /> 

 

-ره-cl؄...

ٳی=iبmه-ٌترهtemرر

ر-جالت menu mod-list">
ن ه-معدنی-قروه-class=item-707>نپوکه معدنی=/fa/1111 گی/فروش-پوکه-معeٳه امی18>8د ه-معدنی-قروه-class=item-707>8دپوکه معدنی=/fa/1112گی/فروش-پوکه-معeٳه امی18>ر> پوکه پوکه پوکه پوکه پوکه پوکه

قروه.com :-قركه-cclیm-707>
SCOPSANG.IRپوکdiv>