<> <ند؈ز/ <گزآ#lid=fontDecrease> <ه-<ند؈ز/ <ر. ٳگزآ#lid=fontIncrease> <فز>م-<ند؈ز/ <ر. ه م <><> <ځر
 • پ/span> <ر. ه م <><> <ځر>ر/٧؄پ۴/ <ر. ه م <><> <ځر
 • -ٱ cۆظفۯ؈نf>عش-و؈ش!<ر. ه م <وکdivlر
  >ش-نو-دو/>رٲ/٨ c-پعدspan> ه م <><>ٳگزآ#ldata-id=10ltitle="ہt٪a>ر=/f>> c‌iپ=ا۵"lر1ر.h م <><>ٳگزآ#ldata-id=10ltitle="۲t٪a>ر=/f>> c‌iپ=ا۵"lر2ر.h م <><>ٳگزآ#ldata-id=10ltitle="۳t٪a>ر=/f>> c‌iپ=ا۵"lر3ر.h م <><>ٳگزآ#ldata-id=10ltitle="۴t٪a>ر=/f>> c‌iپ=ا۵"lر4ر.h م <><>ٳگزآ#ldata-id=10ltitle="۵t٪a>ر=/f>> c‌iپ=ا۵"lر5ر.h م <وکdivlid=نRatingLog10lر(12و/ c‌iه)
 • د
 • د
 •  و-پ/در-آعد href=/f>د<دج

  و-پ/در-آعڢعس؁span> 
  و-پ/در-آعڢعسپو-پ/در-آع،ک>دگ تکش٢ع>س/فt٨کو/د>>اcا c-فعپو-پ/f=تم/مج-م 6ششi-پ گٯٯhref=-پ گ؈ز‌iهمٴش‌م-پ >س عتf>فۭ٧؄س دشنfه/ف<دخ>ر٬کشi.پو-پ/در-آعف؂طf>ف اa>ق تکش٢عقباۮرااc


  دaتمو-پ؅-پ و-پ/>aتم؆a>مۯ؈ دتوطf>پ/٧آf>فٱ cطfک>رخ>= >/مج-م 6ششic

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">و-پ/در-آعڢعس؟span>و-پ/در-آعڢعس؟
  ار٧؄عتiهم٢تکش٢عاc؇د٪ع=ا c-فعپو-پ//٨٪ب=/fص٧؄//٧خمپم؅شۈ=/f>>زد h cش-و/د>س=؅فز-وس/ف-پع>>راب=نf>فج=/f>خعب>او/عز٪خ>ب>ام٢نf>cا c-فعپو-پ/>>رامنپ/>-ق6ه cۅتassٱٯٯراٯ؈رم٪اقط٧٪بزٱدب>قطی6شا۱۰۰/ cیiۧc؇؁مک>ٯ<د؈ز/همٳدگ و-پ/>ٱ cۅص٧hre/>ٮص صعک>ر،ٱ/>>ر<دc

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">و-پ/در-آع؇ مم ؈ش/span>

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">و-پ/در-آعد مم ؈ش/

  /:

  و-پ/در-آع-پ/>گ؈ز‌iهم٢تکش٢ب=/fج i =؇د>د‌مٱ٧ cق/>ع> د>عد ند>سپ/>=/٪شب‌-ق6ب>//٧خمپب=/fک>ر/ c‌وشi.پز-مص ص٢نf-پتۧ۱ >/د هوم٢بش-sٱ/ c‌مپi.ب>>/ass=ازدو-پ/در-آع؁ز-و/٧خمپع>اٌک>؈/-پد هفیٱاف۲ز/ق؈‌؇ c‌کشi.ا c-نوم مچآعآf>فصa/معٱ٧ cق/>/٧زعک>ر،ٱ/>>ر<دد هٱ cۅتخ>ک=نf>>ک٢عز٢نf>اب=f>>ک c‌<فز>م<دc

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">و-پ/در-آع؇ href=/span>

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">و-پ/در-آعد href=/

  ر٧؄عت٢تکش٢ه c/ط-e/>که//فپ href=/>سپ/>>>/ۅج-م ٱ cطfخ>صتوطf>ی6عتf>فۧ c->که//فپو؈عث>/ۅج-م و-پ/>٧ب٧؄-مرا-وفج=/fما٪//٨٪ب=/f>/٧ۅ؁ؾو-پ/در-آعدهمٳٱافۧ c-e-ن6ششi.ب>>/ass=ازدو-پ/ href=/f>ف/٧ز/>ن6توپمدد ز-و/٧ز/>ابس/ف-پو/ق؈٪/٧ز/>اب/>٪باا،ٱc

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;"> مli cc-/در-آعد href=/span>

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;"> مli cc-/در-آعد href=/

  خعب>ا؇t٨کعد ٪خب6شرا،ٱٱد؈ >/د اa>/٨٪را-پو-پ/>ٱام/ass=؈ف/٧ز/> cۅ م/c

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ک>ر،ٱ/و-پ/در-آعد href=/span>

  spanlstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ک>ر،ٱ/و-پ/در-آعد href=/

  ر،ٱهمٲ/6؈>ر<د ه=/٪را-پص٧؄/ٌٱامٴب؈>رک=نf>قe/>/٧خمپهعدمٳط/دیقع>؄عدبک>؂ابس/فt٨کع>اخب؁<بک>آع(؈شوما٧/>؂ا)د ؇
  ٮ وپنf-4 l4ٯر=/هspan>
  ٳگزآhttps://twitter.com/sharelر>46متر.