>فToolbar/ڱ <ر> >فTextResizerTitle>ننز- قل=قspan> < پوک#id=fontDecrease> ی ننز- قل=قspan> <ر 9 پوک#id=fontIncrease> یفزٴ ننز- قل=قspan> <ر 949>< <ر> < و ق>>فPrintLink rel=nofollowپوک"/ معدنی قروem-92?tmpl=component&print=1" onclick="window.open(thisemو,'printWindow','width=900,height=600,location=no,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes'); return false;" پspan> <ر 949>< <ر> < و ق>>فEmailLink rel=nofollowپوک"/ component/mailto/?tmpl=component&>فplate=xn__jhbb5nrg_ir_0123&link=8a7ff9cf2e0184966d788386d7b743ea80e5c13d" onclick="window.open(thisemو,'emailWindow','width=400,height=350,location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no'); return false;" ٌ=p=ٌeۂنقspan> <ر 949>< <ر> < و ق">>فCommentsLink k2Anchor"پوک/ معدنی قروem-92#>>فCommentsAnchor>f۱و-ظٯندنe-لق-بش!<ر 949>< <0m-9divو قclr-<0div><-div>>فRatingBlock ق-یق-؁اٌعنوٯi-قspan> >فRatingForm-<و ق>>فRatingList4 <رو ق>>فCura hrRatingid=>>فCura hrRating10style=width:100%;>949>< <ر>9 پوک#data-id=10title="ۯ٪ٌٌeو‌دٌ قtا-۵"و قone-star>1ر/-9>< <ر>9 پوک#data-id=10title="۲٪ٌٌeو‌دٌ قtا-۵"و قtwo-stars>2ر/-9>< <ر>9 پوک#data-id=10title="۳٪ٌٌeو‌دٌ قtا-۵"و قtوe-stars>3ر/-9>< <ر>9 پوک#data-id=10title="۴٪ٌٌeو‌دٌ قtا-۵"و قfour-stars>4ر/-9>< <ر>9 پوک#data-id=10title="۵٪ٌٌeو‌دٌ قtا-۵"و قfive-stars>5ر/-9>< <0m-9divid=>>فRatingLog10و ق>>فRatingLog>(12-؁او‌ش)<-div><-div><-div>>فBody>>فImageBlock >فImage> < data-k2-modal=imageپوک/media/k2/>>فs/cache/e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_XL.jpg title="؆۱و-eۂٴ‌عدن تصش دنرreکٯi-" >فs/cache/e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_L.jpg alt="عدنی قرو--ای ٌeٯن.com"style="width:600px; height:auto;"/ <ر 94span> >فImageCaption>عدنی قرو--ای ٌeٯن.com94span> >فImageCredits>عدنی قرو--ای ٌeٯن.com94span> <-div>>فIntroText>عدنی قرو--ای ٌeٯن.com94span>

 eٯنی-ق؆=i-ای ٌeعن

eٯنی-ق؆=i-i-؂span> <-div>eٯنی-ق؆=i-i-ٌeٯنی-ق؆=i-reکڇگ ٢توشیi-سعنٯ٨کوی-٪ٮٮا<او-هٹٌeٯنی قf ن جفد <ییٯه ڈ٧-٧-ٯی نٯف ڈنز-‌ش ٴنش-‌ ٯه س>عتeٯحp=س>دشنeش=p-خٌوی.ٌeٯنی-ق؆=i-فlطeٯ<ٌ٩ق ٢توشیi-فباٮراا<

<-div>>فFullText>

ع، نه f څeٯن ٯه eٯنۇf څمن>دتمٳطeٌ =p=ieٯ۱وطeکٌخنه جفد <یی<

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">eٯنی-ق؆=i-i-؟span>eٯنی-ق؆=i-i-؟
=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">eٯنی-ق؆=i-ش ش e-قنspan>

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">eٯنی-ق؆=i-ش ش  e-قن

eٯنی-ق؆=i-ٯنۇ-ڈنز-‌ش ٢توشیiبٌeca ٢cقtٌ-د-‌ څpوقۇ؇->-؇--ن-س-گنۇٌ٪شنب‌ی یب=pخدٌ بٌeکٌ <ی‌ای.ٌٲ-دصص٢نeٯمتٯٲ-۱ ٳ--ا۴ ٢بشی <ی‌دٌ .بڇٳفنtا-eٯنی-ق؆=i-ٲ-=pخدٌ ؇-اreکڇٯم--ٯ؆۱؆۱زلزلنی-ف‌ٯ<ی‌وی.او-یی ><لچ=i=ieٯص عڅpوقۇ=pز-کٌ؆۱ۇٌ--۱و-٪خٮکقخکi-٢نeابهخکی‌فزٴ <

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">eٯنی-ق؆=i-ای ٌspan>

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">eٯنی-ق؆=i-ای ٌ

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ش رو-رم

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ش رو-رم</ی-ق؆=i-ای ٌ

دم--وٯجٌeخد-باٯ<٨ک-٪خبیتره؆۱ن> ٳ--<ٌ٩=p٪ره--eٯنۇ۱ا نٳفنt؈ٯ=pزنیو-<لنٳ<

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">کٌ؆۱یeٯنی-ق؆=i-ای ٌspan>

=spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">کٌ؆۱یeٯنی-ق؆=i-ای ٌ

<0div><-div><-div>>فContentFooter> >فHits>ٮ<ٌ ق15584ٯ--ٌ-94span> >فDateModified4 بی زp=p ٴt؈ٯج-قه, 21f ؈ 3 17:00-94span> <0div><0div>>فSocialSharing>>فTwitterButton> 9 پوکhttps://twitter.com/shareو قtwitter-share-button data-lang=fa-ir data-via"">می تر