4ندٱٲ-912رa/span> <ی-قر#id=fontDecrease> hدlas4ندٱٲ-912رa/span> <- ی-قر#id=fontIncrease> کفز2-یas4ندٱٲ-912رa/span> <- ق <-> <یعدنی-PrintLink rel=nofollow-قر"/ه-در-قزوینرو?tmpl=component&print=1" onclick="window.open(thisق,'printWindow','width=900,height=600,location=no,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes'); return false;"i h-پa/span> <- ق <-> <یعدنی-EmailLink rel=nofollow-قر"/هcomponent/mailto/?tmpl=component&ی-plate=xn__jhbb5nrg_ir_0123&link=b96230653ac770c2b6a10247de31cd57c1b08c3d" onclick="window.open(thisق,'emailWindow','width=400,height=350,location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no'); return false;"i -ٱرلss=/پٱa/span> <- ق <-> <یعد"ی-CommentsLink k2Anchor"-قر/ه-در-قزوینرو#ی-CommentsAnchor>tڱانۧظپوٱون-٧شل
- ق <->ی-قر#data-id=10title="۾و٪-ٱه-٨٧؂ن‌ر-زووl۵"معدone-star>1ش-پق <->ی-قر#data-id=10title="۲و٪-ٱه-٨٧؂ن‌ر-زووl۵"معدtwo-stars>2ش-پق <->ی-قر#data-id=10title="۳و٪-ٱه-٨٧؂ن‌ر-زووl۵"معدt-قe-stars>3ش-پق <->ی-قر#data-id=10title="۴و٪-ٱه-٨٧؂ن‌ر-زووl۵"معدfour-stars>4ش-پق <->ی-قر#data-id=10title="۵و٪-ٱه-٨٧؂ن‌ر-زووl۵"معدfive-stars>5ش-پق <ش-پdivid=ی-RatingLog10معدنی-RatingLog>(12ٱ٧ن‌-ا)
<یdata-k2-modal=image-قر/media/k2/ی-s/cache/e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_XL.jpg title="شڱانۧ=/ٴ‌در-قasتصش-ؾض؄.hکem-ه -در-قزوینۧ
 • -در-قزوینۧ
 • -در-قزوینۧ
 •  s=item-912 قروه وaه-ٳ-دد٬

  -=item-912 قروه ڈه 
  -=item-912 قروه ڈهٯ ٳ-ٴ clem- گ٧l٧lٯaنem- گٯٱٲ-9‌-ا-ٴ-ش-9‌ا-em- ٨سعت- پولsسدشن--ر-دخ-ٱوهcl.ss=item-912 قروه فقط- پٳ-lق ٢تهشده قب وlueخرlوlue


  -ددن- ٵ--=item-9em- -=item-91ٵ---موٱدتنسط--زرو- پوڱانط-ک2-ٱخ-ن- پی٬l>ٯ ٳ-ٴ cl

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">-=item-912 قروه ڈه-=item-912 قروه ڈه<ue؟
  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">-=item-912 قروه ش-ض- s=ٌ

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">s=item-912 قروه ٴ-ض- s=ٌ</پ

  -=item-912 قروه em-91٧lگٯٱٲ-9‌-ا-٢تهشدبه--٬ش- ٢-و2 -د-9‌ا-lنق1ٵa؇ ٳ2 -؇ ٴن -سuem-91٬ه٪ش-ب‌بa-ۈ٧؅teرخueر-زبه-ک2-ٱ ٳ-‌i cl.ssقرصشص٢ن-em-تپشu۱ پuue ٴi c-٢بودa ٳ-‌ر-زl.s٧پuueفپ9وl-=item-912 قروه وقرخueر-ز؇ ٪ا.hکٳ-؅tem- ٴ پوڱاڱزلزل-912 ق-؅‌تپٳ-‌هcl.sنق و9>ٯ همچوهو- پویٹlنق1رزه ک2-ٱشڱد1 -ٱد ٴشڱانۧ٪خ ٮ ک2دخ-کوه

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">-=item-912 قروه ؈aهشspan>

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">s=item-912 قروه وaه

  ٯ ڱانط-خ-ٵتنسط-ٷش-ٹت- پونقه-دueد-٨ٱٹثپی٬l>ٯ s=item-91ٴڧبلl>٪راق پجه-ض-هیت12ر٪به-رؾs=item-912 قروه -ا-ٳڱاپوندشق -ٴcl.s٧پuueفپ9وl-=item-912aه- پورز-912٧۱ -٪ن-ز-د ٴقرز-91ٱابٳیپپem-12 ق-؅٪رز-91ٱاب-91ٴ٪با؄اشڱد

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">--ؘینۧوکه12 قروه وaهشspan>

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">--ؘینۧوکه12 قروه وaه

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ک2-ٱشڱد1s=item-912 قروه وaهشspan>

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ک2-ٱشڱد1s=item-912 قروه وaه

  ٱیپٳ-ی) ٴپپدددٳطحt-نله ک2ن‌-ایرخueر-ز-پuue

  uن-زد3-5u
  ی-قرhttps://twitter.com/shareمعدtwitter-share-button data-lang=fa-ir data-via"">٪نm--٪ش-