شندرقرلl/span> <ش-پو#id=fontDecrease> 3-وشندرقرلl/span> <ا ش-پو#id=fontIncrease> شفزۈشندرقرلl/span> <ا ه <ر> <شنی-ٳیPrintLink rel=nofollow-پو"/ه-معدنی-قر-ک?tmpl=component&print=1" onclick="window.open(this-پ,'printWindow','width=900,height=600,location=no,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes'); return false;" 3-l/span> <ا ه <ر> <شنی-ٳیEmailLink rel=nofollow-پو"/هcomponent/mailto/?tmpl=component&یplate=xn__jhbb5nrg_ir_0123&link=eafecdd4dff88e88eaddf2471c125540e8853b24" onclick="window.open(this-پ,'emailWindow','width=400,height=350,location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no'); return false;" رهeه-۾/l/span> <ا ه <ر> <شنی-"ٳیCommentsLink k2Anchor"-پو/ه-معدنی-قر-ک#ٳیCommentsAnchor>--ۧرظردر-ن-یلپ؇ر!<ا ه <وکdivونی-clr>
پٴ ---ۧرa>/فر- ه <ر>ش-پو#data-id=10title="رس/ره--ۂر‌ع؆ی-/ٲ۵"ونی-one-star>1را؂ <ر>ش-پو#data-id=10title="۲س/ره--ۂر‌ع؆ی-/ٲ۵"ونی-two-stars>2را؂ <ر>ش-پو#data-id=10title="۳س/ره--ۂر‌ع؆ی-/ٲ۵"ونی-t-پe-stars>3را؂ <ر>ش-پو#data-id=10title="۴س/ره--ۂر‌ع؆ی-/ٲ۵"ونی-four-stars>4را؂ <ر>ش-پو#data-id=10title="۵س/ره--ۂر‌ع؆ی-/ٲ۵"ونی-five-stars>5را؂ <وکdivid=ٳیRatingLog10ونی-ٳیRatingLog>(12-ۧر‌ۧ)
<شdata-k2-modal=image-پو/media/k2/ٳیs/cache/e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_XL.jpg title="؇-ۧر-۾/‌معدٱتص> -معدنی-قر.htوه-ی-ق.comهspan> -معدنی-قر.htوه-ی-ق.comهspan>
-معدنی-قر.htوه-ی-ق.comهspan>

 -ی-قر؁اe<li -قروه--مد

--ی-قر؁اe
 •  
  --ی-قر؁اe
 • /ٯرس/کور؁/ٳ٩/ۈ عه-ی-قروتa /ۈرٯ -ۈق-ه گٲ؁ٲ؁رو-ف گرق‌ۧa /شق‌ۧa -ه -س-عت-درحeس-دش3-ننه؅دخردٯق.ه-ی-قر؁اe

 • -مروه -تa --ی-ق -ه --ی-ق-تa -3-در-دتtemط-؆یهe<-درد-ۧرطکرخ؈ه -ۈرٯ -ۈق

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">--ی-قر؁اe
 • --ی-قر؁اe<li <li؟
  /ع؅-/ۈ عه-ی-قریه/به؅e-هخع؆a -ش3؇ه-ر -قر/ور؁سه ز؇a>/ٯر-مi -دراب3-ن-دجه-خli /-ۄاور<صli کر؇-ۯ-درد

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">--ی-قر؁اe
 • spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">-ی-قر؁اe<li -<a -a - پ/

  --ی-قر؁اe

 • < ؅-؁دق‌ۧa hۈق-3i --؁i -<93؁س-ق-/شب‌ۨوهۈ/-ۅهخع؆۩بهکر -ۈ‌tق.هزعص><ص/ن-مترز۱ -س -
 • spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">--ی-قر؁اe
 • قرورspan>

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">-ی-قر؁اe<li -قرو

  ریه/به-ه ر-ی-قر؁اe
 • /ٯر-موره-ۅ/هزق-ابق-3-/باۄا؇-ۯ

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">-

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">-<a -قر۪ور؁اe<li -قرو

  spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">کر؇-ۯ؇-ی-قر؁اe
 • spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">کر؇-ۯ؇-ی-قر؁اe<li -قرو

  /فۈ/در -<ۇ/رک؇e-ه-اa /ب/درکدسق-هخع؆-ۧi -م/ط--مرد-ف --ه3i -teeli/ک--=a>بa>/ٯرس/کi -اخ٩ب؅>بک-e
 • /٩--=a>) -<۾ر-مرد/ط--tee کر‌ۧa>هخع؆a /س

  خem؆د30د.h هspan>
  ش-پوhttps://twitter.com/shareونی-twitter-share-button data-lang=fa-ir data-via-"">-teوa را