/ند-ٲدش <رد.ht#id=fontDecrease> نهر /ند-ٲدش <ک -رد.ht#id=fontIncrease> نفزهر /ند-ٲدش <ک -قز <> <رارس/فPrintLink rel=nofollowد.ht"/l>فروش پوکهنی?tmpl=component&print=1" onclick="window.open(thisٯ.h,'printWindow','width=900,height=600,location=no,menubar=no,resizable=yes,scrollbars=yes'); return false;" پ//span> <ک -قز <> <رارس/فEmailLink rel=nofollowد.ht"/l>component/mailto/?tmpl=component&فplate=xn__jhbb5nrg_ir_0123&link=24c4d852387e84bc1bb58813d566c9d2faef99ee" onclick="window.open(thisٯ.h,'emailWindow','width=400,height=350,location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no'); return false;" ٱ-٧> خ۩ن//span> <ک -قز <> <رارس"/فCommentsLink k2Anchor"د.ht/l>فروش پوکهنی#/فCommentsAnchor>ٱ ه=ظlد-پن)p ل-l>-ٴ!<ک -قز <در-divارسclr
-lکhد>i>=ٱ--نه=م -قز <>-رد.ht#data-id=10title="l؈٪ٱ-)ppه‌وپو )pز۵"ارسone-star>1وکهز <>-رد.ht#data-id=10title="۲؈٪ٱ-)ppه‌وپو )pز۵"ارسtwo-stars>2وکهز <>-رد.ht#data-id=10title="۳؈٪ٱ-)ppه‌وپو )pز۵"ارسtد.e-stars>3وکهز <>-رد.ht#data-id=10title="۴؈٪ٱ-)ppه‌وپو )pز۵"ارسfour-stars>4وکهز <>-رد.ht#data-id=10title="۵؈٪ٱ-)ppه‌وپو )pز۵"ارسfive-stars>5وکهز <در-divid=/فRatingLog10ارس/فRatingLog>(12>i>ه‌a )
<رdata-k2-modal=imageد.ht/media/k2//فs/cache/e31ace2a15a7c70645ad83df9ecd43b0_XL.jpg title="دٱ ه=۩ٴ‌روش ر تصوهlو؄eک=م روش پوکه=ه در خرمد.com-span> روش پوکه=ه در خرمد.com-span>
روش پوکه=ه در خرمد.com-span>

 خرمدشت</a></li><li c-)pرد٬

رمدشت
 
رمدشت<شن سدشپن)a ودخٱ-)p><ة. خرمدشت<شن

ر c-؇ pڪه=رمد؇=م؇ رمدpڪه=مد-دتفسط)pپٱ٧><)pۮl>ٱ هط)کٱخ-؇ pهجs=i -ٴدة

-spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">رمدشترمدشت</a></li</l۳-؟
/l۪a ه=٢تp><شنحر٧خ-وپه=شن>-)pٲi><=وشتس-؇=ز-l>ٳ-نlم؅lipۮٱا=ب-پن)pۮlج-)pخ-/lippا=وش-ٱه=٪ا=قط٧٪=بزرگ ا=قطودٴ)pز۱۰۰شش /یوlس-شlهک=pزد-ٲدشa ه=ٳگ خرمدpٱ ه=ٵ٧li pٮصوص/liکٱدٱ pۮٱد

-spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">رمدشت

-spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">خرمدشت</a></li>هوه خوکن

رمدشت<شن<=ب-)٬و و )تدد‌ ه=٧ قp٪lipشتli>e/ٱتس-څدp-٪=شب‌ ر=ppر٧خ-وپ=ب-)کٱشش ‌ دة. ؈ز-lوصوص=٢ن)م؅تlز۱ pس-i> ده=٢ب)p><؆ٱشش ‌وپة. ا=pس-م؆و )pٲi>رمدشت٧خ-وپlipا=eک=pم؅i> ۮlدٱ دٱ=زلزلدشو٧‌ lشش ‌ ><ة. p ن=ک=i همچ><)pۮlصهع=٧ قp٧ز/liکٱدٱ pۮٱدi> ٱ ه=٪خ؄ٮ؄)کhدنخک=

-spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">رمدشت

-spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">خرمدشت</a></li><li c-

 • /l۪=٢تp><شن<=a ه=نط hر p>ون=
 • ٱ هط)خٵتفسط)pدٹت)pۮlا ن=p>ون=>-ٹث=pۇجs=i خرمدp٧=ب٧>s=iرl-l>ۮlج-)وه<-تشٱ٨٪=ب-)p٧ۇlخرمدشت
 • a ه=ٳٱ سlا hر =ٴ<ة. pا=pس-م؆و )pٲi>رمدش
 • ز-l>٧زدpا=بٳ-نlم؅=وشو٧٪=ر٧زدpا=بدpپ٪=باا=دٱ

  -spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ه٘که= قروشت
 • -spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">ه٘که= قروشت</a></li><li c-

 • ه٘که= قروشa ه= زۮlج-)pخ-/lippا lش؈٨ک/li>=-خ؄؄)pٴiرl-=دٱ ٱد- pس-i>-؈٨٪رl-lخرمدpٱاه=نس-م؆و )pۮlر٧زدشاه=هم=نس-

  -spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">کٱدٱ خرمدشت
 • -spanstyle="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">کٱدٱ خرمدشت</a></li><li c-

 • a ه=ٲ-ن=pۮٱi> -٪رl-l؅ٵ٧>حرٱاه=ٴب=pۮٱ)کhدنسق p٧خ-وپ>a li>م=ٳطح؁ر cدنڅ؁ pدو٧٪lipف>/lۯ ؄؈ک=p<-=بٳ-نl؈٨کlipاخ-=بو=ب؄؈ک=p>پlشر cدنٳطح؁ف>-iکشه‌a -=ر٧خ-وپه=نس-

  =-فپدن4،3=-ه-i-span>
  -رد.hthttps://twitter.com/shareارسtwitter-share-button data-lang=fa-ir data-via"">pفهتوک